Regulamin

APARTAMENT 16 – REGULAMIN

Kierownictwo APARTAMENTu 16 będzie Państwu bardzo wdzięczne za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie APARTAMENTu 16 i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie całego obiektu.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym pokoju, a także na stronie www.apartament16.com

§2. DOBA NOCLEGOWA

 1. Pokój w APARTAMENT 16 wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 3. Gość powinien określić czas pobytu podczas rezerwacji.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. APARTAMENT16 uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. APARTAMENT 16 może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 7. APARTAMENT 16 zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 8. Wymeldowanie z pokoju powinno nastąpić nie później niż do godziny 11:00. W przypadku późniejszego wymeldowania bez wcześniejszego uzgodnienia, APARTAMENT 16 zastrzega sobie prawo do pobrania 100 % ceny za pokój za kolejną dobę.
 9. Anulowanie rezerwacji pobytu bez ponoszenia kosztów finansowych rezerwacji powinno nastąpić do godziny 10.00, w dniu, na który była dokonana rezerwacja
 10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§3. REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Goście podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu, przy czym APARTAMENT 16 zastrzega możliwości weryfikacji treści wpisanych do karty meldunkowej z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w APARTAMENT 16 mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny z cennika dostępnego na stronie internetowej.
 4. APARTAMENT 16 może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników APARTAMENTu 16 lub innych osobach przebywających w budynku
 5. APARTAMENT 16 zastrzega sobie prawo żądania zapłaty zaliczki w wysokości 20% całego pobytu oraz w terminie wskazanym przy rezerwacji.
 6. APARTAMENT 16 zastrzega sobie prawo żądania zapłaty części lub całości należności za pobyt przed zakończeniem pobytu lub przed jego rozpoczęciem.
 7. W przypadku rezygnacji przez Gościa z pobytu po godzinie 10.00 w dniu, w którym zgodnie z rezerwacją miał się rozpocząć pobyt lub w przypadku nieodwołania rezerwacji w powyższym terminie lub nie dotarcia Gościa w powyższym terminie, APARTAMENT 16 zatrzyma wpłaconą zaliczkę.
 8. W przypadku rezygnacji Gościa z rozpoczętego już pobytu w trakcie trwania doby, APARTAMENT 16 należało się będzie wynagrodzenie za rozpoczętą dobę hotelową.

§4. USŁUGI

 1. APARTAMENT 16 świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich właścicielowi, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 2. APARTAMENT 16 świadczy usługi zakwaterowania oraz inne w ramach dostępnej oferty.
 3. Parkowanie na terenie APARTAMENTu 16 możliwe jest jedynie na wyznaczonych miejscach na terenie posesji w miarę dostępności miejsc.
 4. APARTAMENT 16 obowiązany jest zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, czystą pościel; ręczniki; Wi-Fi; bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.
 5. APARTAMENT 16 nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 6. Na terenie APARTAMENTU 16 istnieje możliwość wynajęcia sprzętu rekreacyjnego, zgodnie z aktualną ofertą, w oparciu o odrębny regulamin.

§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 10 roku życia powinny znajdować się na terenie APARTAMENTu 16 pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 2. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania małoletnich.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych w tym wynajętego lub wypożyczonego sprzętu rekreacyjnego, lub z winy odwiedzających go osób.
 4. Gość ponosi koszty wynikłe za zgubione przez Niego klucze do pokoju oraz do drzwi wejściowych w tym za usługę wymiany zamków w drzwiach, na koszt 250 zł.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, APARTAMENT 16 może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia APARTAMENTu 16.
 6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 7. Na terenie APARTAMENTu 16 obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i innych używek poza miejscami wyznaczonymi w tym celu.
 8. W przypadku stwierdzenia palenia papierosów w pokoju bądź łazience będzie naliczona kara za dodatkowe pranie firan, tapicerki, pościeli, itp. (równowartość doby pokojowej).
 9. Zachowanie Gości i osób odwiedzających nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. APARTAMENT 16 może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się korzystania w pokojach z własnych urządzeń elektrycznych czajników, butli gazowych, grzałek itp. (nie dotyczy laptopów, tabletów, ładowarek) oraz na terenie ogrodu zabrania się rozpalania ogniska oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp.
 11. Na terenie APARTAMENTu 16 oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zabrania się niszczenia zieleni, zanieczyszczania oraz wyrzucania odpadków poza miejscami do tego wyznaczonymi.

 

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ APARTAMENTu 16

 1. APARTAMENT 16 nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu na terenie posesji czy poza terenem.
 2. APARTAMENT 16 nie odpowiada za szkody poniesione przez Gości za niewłaściwe lub nieumiejętne korzystanie z udostępnionego lub wypożyczonego sprzętu.
 3. Gość powinien zawiadomić APARTAMENT 16 o wystąpieniu szkody bezpośrednio po jej stwierdzeniu.

§7. ZWROT PRZEDMIOTÓW POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, APARTAMENT 16 przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy.
 3. Artykuły spożywcze będą usuwane zaraz po wyjeździe Gości.

§8. REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje właściciel budynku.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§9 OBECNOŚĆ ZWIERZĄT

APARTAMENT 16 akceptuje obecność zwierząt, warunkiem przyjęcia pod nasz dach zwierzęcia jest zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji. To konieczność, wynikająca z ograniczonej liczby pokoi przeznaczonych do pobytu zwierząt.

 1. Nieuprzedzeni o towarzyszących Gościom zwierzętach, możemy nie zapewnić wolnego pokoju i nie wyrazić zgody na pobyt zwierzęcia.
 2. W przypadku braku zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem właściciel może odmówić zakwaterowania i zwrotu zaliczki.
 3. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.
 4. W przypadku, gdy pracownicy APARTAMENTu 16 będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie APARTAMENTu 16 bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych osób, właściciel APARTAMENTu 16 będzie starał się skontaktować z właścicielem zwierzęcia w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, APARTAMENT 16 zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju Gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z APARTAMENTu 16. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia.
 5. Obowiązkiem Gościa jest zapewnienie właściwej opieki nad zwierzęciem, w szczególności w taki sposób, aby zwierzę nie zakłócało spokoju innym Gościom, nie stanowiło zagrożenia dla mienia i zdrowia innych Gości, personelu oraz mienia APARTAMENTu 16. Zwierzęta mogą przebywać na terenie APARTAMENTu 16 jedynie po uiszczeniu dodatkowej opłaty wg obowiązującego cennika. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na całej posesji. Poza pokojem zwierzę może przebywać jedynie pod opieką właściciela.
 6. APARTAMENT 16 zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia zwierzęcia z terenu w przypadku: nieuiszczenia opłaty za pobyt zwierzęcia; zakłócania spokoju innym Gościom przez zwierzę; jeżeli zwierzę stanowi zagrożenie dla mienia i zdrowia innych Gości, personelu lub mienia APARTAMENTu 16.
 7. Uprasza się o nie wpuszczanie zwierząt na łóżka i kanapy.
 8. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę. Nieczystości muszą opróżniać do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika obiektu. Wszystkie szkody spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez właściciela APARTAMENTU 16, a kosztami obciążony zostanie właściciel zwierzęcia.
 9. Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem opiekuna przez cały pobyt.
 10. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.

§10 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na terenie APARTAMENTu 16 nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych np. broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 2. Zakazuje się prowadzenia na terenie całego obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 3. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.