Rodo

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

w APARTAMENT 16 Katarzyna Kłębek.

APARTAMENT 16 dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były
z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

Pragniemy jednocześnie Państwa poinformować, iż:

Administratorem danych osobowych Gości jest APARTAMENT 16 Katarzyna Kłębek, ul. Niepodległości 16 22-400 Zamość, Nip-922 258 71 57 , numer telefonu 604971690 email: pokoje@apartament16.com

1

Celem, dla których APARTAMENT 16 przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez APARTAMENT 16 jest dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do APARTAMENTU 16.

 • obsługa składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • rezerwacja noclegu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • realizacja umowy usługi noclegowej- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy;
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w APARTAMENT 16 poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, zbieranie numeru telefonu osoby, korzystającej z usługi noclegowej, zbieranie  danych gości w tym danych dzieci (dotyczy osób, które nie są stroną umowy realizacji usługi noclegowej osoby towarzyszące),  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizację usługi) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

2

APARTAMENT 16 nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim. Chyba że taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

3

Dane osobowe przechowywane będą:

 • dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji;
 • dotyczące składanych rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
 • dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej lub niezbędne do wystawienia faktury – przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
 • w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni;
 • dotyczące osób towarzyszących, numerów telefonów,– przez okres do 30 dni;

4

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich (jeśli rezerwacja wpłynie poprzez portal rezerwacyjny);
 • firmy świadczące usługi marketingowe (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);
 • dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);
 • dostawca aplikacji wykorzystywanej do zarządzania rezerwacjami hotelowymi (dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy o usługi hotelarskie oraz osób towarzyszących);
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • firma ochroniarska oraz dostawca rozwiązań monitoringu obiektu w zakresie utrwalonego wizerunku;

5

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie APARTAMENTU 16. Ponadto Apartament 16 udostępnia adres pokoje@apartament16.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

6

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

7

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie imienia i nazwiska, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka w przypadku przyjazdu z dzieckiem, jednakże odmowa podania danych może skutkować:

 • odmową realizacji usługi noclegowej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy
 • odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

8

APARTAMENT 16 nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.